keyboard_arrow_down

Vores fundament

Design handler om at skabe optimale løsninger på menneskers behov i komplekse sammenhænge. I HELSEdesign har den gode designløsning derfor en ligelig blanding af faktuel research set i forhold til behov, økonomi og muligheder, samt et kreativt og innovativt fokus, der skaber langvarige, funktionelle og berigende løsninger på de konkrete udfordringer vi står over for – nu og i fremtiden.

model

 

model

 

model

 

model

 

model

 

model

 

model

 

model

 

 • Appreciative Inquiry – ”værdsættende undersøgelse”
  Er en anerkendende tilgang. Når vi fokuserer på, at styrke det der virker, vil mange problemer forsvinde af sig selv i løbet af processen.
 • Styrkebaseret Empowerment
  Det kan langt bedre betale sig at styrke medarbejdernes styrker, i forhold til at forsøge at styrke deres svagheder.
 • Hjerneforskning/neuropsykologi
  Hjernen er som en muskel, i evig udvikling og forandring livet igennem, alt efter hvordan vi træner den.
 • Socialkonstruktivisme
  Vi skaber selv vores verdensbillede igennem vores interaktion med omverdenen.
 • NLP - Neuro Lingvistisk Programering
  Hjælper mennesker med at blive bedre til at kommunikere hensigtsmæssigt, både med sig selv og med andre.
 • Kognitiv Psykologi
  Der er en direkte sammenhæng mellem dine tanker, dine følelser, dine fysiske fornemmelser og dine handlinger.
 • Carl Gustav Jung
  Psykologen, der skaber grundlaget for, at vi kan arbejde med brugbare modeller for menneskers adfærd, og heraf opnå en dybere forståelse for det psykologiske felt vi kalder det ubevidste.
 • Coaching
  Stil det rigtige spørgsmål, og se, hvordan mennesker pludselig ændrer adfærd, fokus og indstilling.
 • Positiv Psykologi
  Er læren om, hvordan vi går fra at fjerne ulykke og smerte, til at finde det, der får mennesker til at blomstre og blive lykkelige. 
 • Systemisk tænkning
  Vi indgår alle i systemer, der afgrænser sig mod omverdenen med sit sprog og sine handlinger. 
 • Patientologi
  Patientologi er læren om, hvordan det er at være patient. Patientologi handler om meget mere end de fysiske behov, nemlig omsorg, oplevelser og inddragelse af sanserne.
 • Pædagogik
  Pædagogik er læren om den teori og praksis, der omhandler mål, midler, sammenhænge og forhindringer i relation til udvikling af værdier, viden og kunnen hos den enkelte.

Principper for positivitet

 • vær åben især i forhold til det aktuelle øjeblik
 • vær taknemmeli
 • vær nysgerrig
 • vær venlig (fokusér på andre)
 • vær dig selv (oprigtighed tæller, undgå skuespil)

Kilde: Barbara Fredrickson

 

Positiv psykologi

Positiv psykologi er et paraplybegreb, som dækker et stort forskningsområde inden for psykologi, der fokuserer på studiet af menneskets psykiske sundhed og udvikling baseret på empiriske undersøgelser. Forskningsområdet, som primært omhandler trivsel (eng. well-being) kan inddeles i:

1) positive tilstande (kaldet positive emotioner), 
2) positive træk (kaldet engagement), 
3) positive relationer og 
4) positive fællesskaber (kaldet mening). 

Hertil kommer studiet af 
5) optimal menneskelig funktion.

Lige som forskerne, arbejder vi i unisans deskriptivt (beskrivende) med teorien Det er vores intention at facilitere, hvordan livet gøres mere meningsfuldt og rigere ved at komplementere den almindelige psykologi i arbejdet med, hvad der gør livet mere værd at leve. Naturligt for os er at bevidstgøre ud fra de mere empirisk /sanselige erfaringer vi gør os i mødet med mennesket, formen og funktionen.

Vi skelner mellem fire overordnede områder af viden inden for Positiv Psykologi:

1

Viden om gode institutioner, der er kendetegnet af velfungerende samspil mellem mennesker:
fx vedr. familier, dagtilbud/skoler, arbejdspladser eller samfund.

2

Viden om individuelle styrker:
fx vedr. personlighedstræk, intelligenser/talenter, læringsstile, karakterstyrker, interesser eller værdier.

3

Viden om trivsel/lykke/livsglæde:
fx vedr. positive emotioner, engagement, flow, eksistentiel mening eller gode, sociale relationer.

4

Viden om præstationer/resultater:
fx personlige kompetencer, sociale kompetencer, standardiserede faglige kompetencer eller kreative bidrag.

En rejse gennem U'et

Teori U er en af de seneste års mest omtalte ledelsesteorier. Verden over har mange mennesker taget imod Teori U med stor interesse og entusiasme.  Det har helt sikkert meget at gøre med, at vi lever i en tid med mange alvorlige kriser og ubalancer – humanitære, sociale, såvel som økonomiske og miljømæssige. Mange mennesker, mange virksomheder, mange politikere er klar over, at vi står midt i en stor transformationsperiode, hvor der er og fortsat vil være tale om at medvirke til gennemførelse af store forandringer. Og ikke bare forandringer, der er karakteriseret ved mere af det samme, men forandringer, der er karakteriseret ved, at der er tale om forsøg på nytænkning. Jeg vurderer, at teori U er en meget vigtig og lovende teori netop når det handler om at gå nye veje ledelsesmæssigt.
Steen Hildebrandts blog
 
I unisans har vi naturligvis også tabt vores hjerte til denne nutidige fremtidssikret teori. 

Læs her hvorfor: 
Den tysk-amerikanske forsker Otto Scharmer fra MIT – Massachusetts Institute of Technology – er manden bag Teori U og sociale teknologi for transformativ forandring og innovation. Otto Scharmer finder, at verden kalder på nye indsigter og veje til at løse de massive problemer, kloden står overfor. Hans svar er en rejse ned gennem U’et  - en rejse, hvor mennesket på vejen slipper de gamle måder at erfare, se og mærke på og hermed bliver i stand til at nå det kreative frirum, Otto Scharmer har døbt presensing. 

Presensing – sammensat af ordene presence og sensing – er stedet, en tilstand, hvorfra mennesker med åbent sind, åbent hjerte og åben vilje kan skabe de rette løsninger på fremtidens udfordringer. 

Hvad står Scharmers U for?

Otto Scharmer bruger U-formen til at beskrive og illustrere den bevægelse, der er nødvendig for at skabe forandring. Bevægelsen er beskrevet som en rejse ned i bunden af U'et og op igen. I bogenTeori U anvender Scharmer U'et til at beskrive flere ”rejser” – men de grundlæggende fem bevægelser består af: 
Kooperativ initiering: Lyt til andre og det, livet kalder dig til at gøre

 • Kooperativ sansning: Søg hen til de steder, der har de største muligheder, og lyt med dit hjerte og dit sind vidtåbent.
 • Kooperativ ”presencing”: Træd et skridt tilbage og reflekter, lad den indre forståelse og viden springe frem.
 • Kooperativ skabelse: Skab en prototype af det nye mikrokosmos og udforsk fremtiden gennem handling.
 • Kooperativ udvikling: Frembring innovative økosystemer ved at se og handle ud fra den helhed, der er ved at opstå.

Konstruktivistisk vejledning

Konstruktivistisk vejledning tager udgangspunkt i, at vores opfattelse af virkeligheden er subjektiv og grunder i vores egen eksistens. Praksis reflekterer konsulenthusets basale tilgang til analyser. Den konstruvistiske vejledning er sammen med Den værdsættende samtale og Coaching grundlæggende i vores dialog og samtale-familie.

Konstruktivistisk vejledning bygger på den opfattelse, at mennesket ud fra sin sansning, viden og erkendelse konstruerer en individuel fortolkning af virkeligheden, der kan give mening med tilværelsen.

Inden for konstruktivistisk vejledning er vejlederen og den vejledte ideelt set optaget af at undersøge det samme, nemlig den vejledtes konstruktioner af virkeligheden. Vejlederen forsøger at hjælpe den vejledte med at opbygge en eller flere alternative konstruktioner, der kan bringe vedkommende videre. Hertil benytter vejlederen sig af en række metoder, der kan udforske og udfordre den vejledtes konstruktioner, herunder bl.a. værdsættende samtale, spørgsmål, der bringer livserfaringer frem, anvendelse af metaforer i samtalen, tegninger af situationen og forestillinger om fremtiden.

Coaching

Som udgangspunkt handler coaching om at sætte en udviklings- eller forandringsproces i gang. Ofte er det svært for os selv at komme i gang, at sætte os nye mål, holde fast og afslutte med succes. Coaching handler om personlig vækst, hvor dialogen og samtalen mellem coach og fokusperson resulterer i en dybere indsigt. Denne indsigt giver mening gennem egne tidligere valg. Samtidig sættes en læringsproces i gang, hvor coachen er mere en underviser eller træner. Coachen hjælper dig med at opdage og udnytte dit fulde potentiale, og dermed bliver du den bedste udgave af dig selv.

Supervision

Supervision er typisk en professionelt fokuseret metode, der har til mål at forbedre dit arbejdsliv. Supervision handler om samtale. Supervisoren er aktivt lyttende til dig og styrer samtalen, således at du får et bedre overblik, du får større indsigt, og bliver bedre til de ting du gør.

Supervisionens kendetegn er at den: 
• er støttende og udviklende
• har den faglige udvikling som mål
• inddrager dine ressourcer aktivt
• er procesorienteret
• er tidsbegrænset

Værdsættende samtale (Appreciative Inquiry)

Det menneskelige samspil og de bløde kompetencer er kernen i den værdsættende samtale. Metoden omhandler elementer som dialog, interview og historiefortællinger omkring eksempelvis erfaringer og oplevelser. Resultatet af metoden er således ikke kun at skabe forandringer. Det bunder dybere. Det er hele grundlaget for forandringer, som metoden påvirker. Igennem udveksling af viden og information bliver mulighederne for skabelsen af fælles værdier og et fælles erfaringsgrundlag øget.

NLP - forkortelse af Neuro Lingvistisk Programmering 

Neuro er vores oplevelser, der bliver behandlet, filtreret og bearbejdet i vort nervesystem (hjernen) gennem vore sanser:

Visuelt - det, vi ser
Auditivt - det, vi hører
Kinæstetisk - det, vi føler
Olfaktorisk - det, vi lugter
Gustatorisk - det, vi smager 

Lingvistisk er den sproglige og udtryksmæssige del af den måde, vi opfatter
verden på. Vores oplevelser bliver kodet, ordnet og behandlet via sanserne for
at give mening, og repræsenteres derefter i sindet via:
Billeder, lyde, kropsfornemmelser, lugte, smag, ord og disses sammensætning.

Programmering er den måde, vi anvender vores oplevelser - som er bearbejdet, ordnet og behandlet i vort nervesystem via sanser og sprog - til at kommunikere med os selv og andre for at opnå de resultater, vi ønsker.

NLP giver mulighed for:

• at forstå og udvide vor måde at tænke på og dermed opleve på. Vi oplever hver især hverdagens situationer forskelligt. gennem NLP lærer du at forstå dig selv og andre mennesker bedre. du lærer at udvide dit sanseapparat og får mulighed for at ændre din måde at opfatte tingene på

• at anskue situationer fra flere synsvinkler, og det bliver lettere at nå dine mål

• at lære, hvordan du opnår personlige og faglige resultater, at få større indflydelse på den fremtid, du ønsker dig, at skabe et liv, hvor du helt bevidst kan vælge løsninger frem for at stivne i fastlåste mønstre, at forbedre din kommunikation med andre mennesker og derigennem opnå bedre relationer

Mindfulness

Du kan opleve det i et nys, under en løbetur, i en særligt udfordrende problemløsning, i god sex, i samtalen, på løjperne. det er flow, det er dejligt, det er ren nydelse. du er ét med oplevelsen, der er ingen forstyrrelser, der er stille. der er ikke noget ydre eller indre, ikke noget rigtigt eller forkert.

Mindfulness er at være fuldt tilstede i netop dette øjeblik. at være til stede med alle dine sanser vågne, i balance med kroppen, med sindet fyldt af opmærksomhed på det, du laver lige netop nu, uden at bedømme det. 

Mindfulness er et meget bredt begreb, som kan anvendes både personligt og kollektivt, privat og professionelt. det stammer fra buddhismen og yogaen, men er langsomt ved at vinde indpas i den vestlige psykologi. Med vesterlandsk effektivitet har vi taget et komplekst og mystisk begreb til os og forsøger at gøre det praktisk anvendeligt i en moderne verden.

 

Opnå selvindsigt og nærværd ved at:

• finde ind til din kerne og handle med større selvindsigt, gennemslagskraft og autenticitet 
• tage kontrol over dit eget liv, være mindre stresset og styret af omgivelsernes krav 
• opnå større frihed, tilfredshed, glæde og effektivitet i dagligdagen 

KRAMS

K for Kost:

..og hos unisans også for Konstruktivistisk vejledning. Rigtig sammensat kost fremmer aktivitetsniveauet og forebygger sygefravær. Vores konsulenter kan med få fif og tips give inspiration til at lave sund og lækker mad. Vi laver inspirationsforløb til kantinepersonalet og til de ansatte om de hjemmegjorte madpakker, så kosten stimulerer de fem sanser.

Undgå! Nu-får-vi-frugt-fælden

R for Rygning:

..og hos unisans også for Refleksion. At aktiv og passiv rygning er skadeligt, er der vist ingen der er i tvivl om. Hver anden ryger i Danmark vil gerne holde op, men leder efter den rette metode eller det rigtige tidspunkt. Emnet kan virke udtømt og dog er chancen for succes højere, hvis man forbereder sig godt og får hjælp fra andre. Hos unisans har vi derfor samlet inspiration og værktøjer til at skabe debat om et røgfrit miljø og få skærpet de fem sanser.

Undgå! Emne-trætheds-fælden

A for Alkohol:

..og hos unisans også for Appreciative Inquiry. Erfaringerne viser, at en konkret alkoholpolitik på arbejdspladsen medfører et bedre arbejdsmiljø, større motivation og godt image for virksomheden, men det kan være svært at få dialogen i gang. Her kan unisanskonsulenter hjælpe. Gennem dialogisk kommunikation, klæder vi ledelse, personaleafdeling, tillidsmænd og sikkerhedsrepræsentanter på til at tage den vanskelige samtale.

Undgå! Berørings-angst-fælden

M for Motion:

..og hos unisans også for Mindfulness. Motion i dagligdagen er vigtig. Det ved alle! Mindst en halv time skal der til for at holde kroppen i gang og styrke immunforsvaret. Motion giver mere energi og afhjælper stress, men det kan være svært at få skabt motivationen til at komme i gang og fastholde.

Undgå! Tør-vi-blande-os-fælden

S for Stress:

..og hos unisans også for Sansebevidsthed. Stress er en af de væsentligste årsager til sygemelding og udbrændthed. Gennem foredrag, kurser og coaching/supervision får jeres virksomhed brugbare redskaber til at tackle stress, mobning og dårligt arbejdsklima og kan således højne det psykiske arbejdsmiljø på en brugbar, proaktiv måde.

Undgå! Mangel-på-rettidig-omhu-fælden

HELSEdesign handler om et sundt liv med fokus på trivsel

Trivsel er noget der i de senere år har fundet sin plads på den politiske og samfundsmæssige dagsorden. Alle vil vi gerne have trivsel ind i livet hos os selv og i sine omgivelser. F.eks. når vi direkte eller indirekte bliver involveret i socialsektoren. Det er også når vi indgår i sundhedsmæssige sammenhænge og bliver en del af sundhedssektoren og endelig kan det være i forskellige samarbejdsmiljøer, når vi oplever erhvervssektoren på tættest hold.
Men hvordan skal vi forstå trivsel og forstår vi det ens. Hvordan skal vi opnå trivsel og hvordan lader vi trivsel, blive en integreret del af den måde vi er sammen på, og den kultur vi er en del af? 

I HELSEdesign skaber vi de optimale rammer for et sundt liv, med fokus på trivsel.
Vi arbejder med udvikling og miljø ud fra pædagogiske, filosofiske og sociologiske tilgange. Vi sætter fokus, på den måde vi organiserer os, den mad vi indtager, rammerne vi fysisk bevæger os i og motiverer til medskabende aktiviteter. Vi giver trivsel den bevidsthed den bør have. 

Hvorfor gør vi det? 
Som mennesker er vi udrustet med en enestående hjerne, der giver plads for fantasi, humor, drømme, planlægning og logisk og associerende tænkning. Vi er blevet skabt med en enestående evne til at skabe kontakt og relation til andre mennesker, der kan give anledning for unikke samarbejder.
Vi er fra naturens side udstyret med evnen til at tilpasse omskiftelige omgivelser og forhold. Vores intuition, sanselighed og evne til at imødekommes af oplevelser vidner det menneskelige potentiale vi som mennesker har mulighed for at sættes i spil.     

Vores kunderelationer 
HELSEdesign består af en række engagerede og erfarne konsulenter, sansecoaches og helsedesignere. På forskellige måder sætter de gang i tværfaglige projekter i samarbejde med personale og ledelse på sygehuse, i daginstitutioner og i erhverslivet – med andre ord de steder hvor mennesker arbejder med andre mennesker. Vores konsulenter tilgår jeres praksis og dagligdag med friske øjne, og med input til forandringer og nye rutiner, der kan skabe trivsel og arbejdsglæde – ofte kan selv små forandringer medføre store bevægelser i dagligdagen. 

HELSEdesign sætter fokus på det hele menneske. Mennesket med inddragelse af alle sine sanser i alle situationer af livet. HELSEdesign skaber øget bevidsthed blandt sine kunder, så de imødekommer deres evner til at skabe personligt velvære, gode relationer, arbejde og tryghed for sig selv og andre. 

Oplevelser, innovation, inddragelse og sansebevidsthed er kernen i vores arbejde med mennesker og organisationer.  Vores tankesæt er inspireret af C. G. Jung, positiv psykologi, action learning, accelereret læring og en anerkendende tilgang til mennesker.

Velkommen til HELSEdesign!
 

Mulighederne er mange

Vi arbejder med sundhedsfremme gennem et mønster af handlinger, der skaber konkurrenceevne, merværdi og sunde medarbejdere.

For at planlægge den mest effektive indsats, skal sundhedsmæssige problemer afdækkes gennem et møde med vores konsulenter. Den færdige plan bliver et sundhedsprogram, der kan indeholde alt lige fra en omfattende sundhedspolitik, til foredrag eller seminarer.

Vores rådgivning er for alle typer af virksomheder, og kan benyttes
uden forudgående kendskab til sansebevidsthed og sundhed.

Helsedesign i erhvervssektoren

En arbejdsplads der handler om mennesker. Den sanselige arbejdsplads er æstetik, nærende mad og helsefremmende personalegoder. Den sanselige arbejdsplads er stedet, hvor strategi, sundhed, samarbejde og stemning er integreret i en effektiv arbejdsdag, med menneskelige kompetencer og bevidsthed i fokus. 

Vores tilgang til arbejdet med jeres virksomhed er, at synliggøre den enkeltes rolle, position og intention omkring trivsel og helse. Vi faciliterer og konsulterer ud fra de erfaringer, vi selv har gjort os. For at planlægge den mest effektive indsats, skal sundhedsmæssige problemer afdækkes gennem et møde med vores konsulenter.

Sammen med jer laver vi et sundhedsfremmende program, der kan indeholde alt lige fra en omfattende sundhedspolitik, foredrag, seminarer, publikationer f.eks. i form af en drejebog og oplevelsesdesignede rum, hvor æstetik og sanselighed er i højsæde. Et optimalt arbejdsmiljø er et miljø, hvor alle valg træffes bevidst.

Den sanselige arbejdsplads i erhvervssektoren

Erhvervssektoren omhandler både de offentlige og private virksomheder. 
Når HELSEdesign arbejder med erhvervssektoren, handler det om, hvordan disse virksomheder opnår trivselsbevidsthed hos dem selv og hvordan denne trivsel kan udvikle virksomheden som arbejdsplads. 

HELSEdesign i erhvervssektoren fokuserer på menneskene på arbejdspladsen. Omdrejningspunktet kan være æstetik, nærende mad, helsefremmende personalegoder, ting der bidrager til trivsel. Den sanselige arbejdsplads er stedet, hvor strategi, sundhed, samarbejde og stemning er integreret i en effektiv arbejdsdag, med menneskelige kompetencer og bevidsthed i fokus.  

Sundhed = Samarbejdsmiljø 
HELSEdesign arbejder med sundhedsfremme gennem et mønster af handlinger, der skaber konkurrenceevne, merværdi og sunde medarbejdere på arbejdspladsen. Sundhed på arbejdspladsen handler om det at være bevidst om det miljø, der fysisk indrammer virksomheden. Det handler om, at være bevist om de ressourcer der kan sættes i spil, den måde medarbejderne har det med hinanden på og den måde de udvikler sig i forhold til hinanden. Overordnet set handler det om hvordan der på arbejdspladsen opnås en følelse af trivsel gennem livskvalitet, sansebevidsthed og oplevelser hos den enkelte medarbejder og hos virksomheden som en helhed. 

Vi henvender os til virksomheder der har modet til at skabe den sanselige arbejdsplads. Modet til at bryde med det gængse, og modet til at sætte innovation, sanselighed, oplevelsesdesign og livskvalitet fri og dermed fokusere på det hele menneske. 

For at planlægge den mest effektive indsats, skal sundhedsmæssige problemer afdækkes gennem et møde med vores konsulenter. Den færdige plan bliver et sundhedsprogram, der kan indeholde alt lige fra en omfattende sundhedspolitik, foredrag, seminarer, publikationer f.eks. i form af en drejebog og oplevelsesdesignede rum, hvor æstetik og sanselighed er i højsæde.

Vores produkter og rådgivning er for alle typer af virksomheder, og kan benyttes uden forudgående kendskab til sanser, sundhed og trivselsbevidsthed.

Adfærdsdesign

Adfærdsdesign handler om at bruge viden fra felterne psykologi, sociologi og antropologi til at påvirke den kontekst, mennesker træffer beslutninger i. Når man ændrer konteksten, ændrer man adfærden.

Vores adfærdsdesign sker derfor altid på baggrund af en business case. Det betyder, at vi ikke påtager os opgaven, hvis den reelle forandring ikke vil kunne måles og dokumenteres. Da vi ofte beskæftiger os med komplekse og omfangsrige problemstillinger, samarbejder vi med forskere for at sikre validiteten af disse målinger.

Vores arbejde med adfærdsdesign er typisk ’pro-business’ (i modsætning til nudging, der er ‘pro-social’), hvilket vil sige, at vi hjælper vores kunder med at øge omsætningen og sænke deres udgifter.

 

Grundlæggende principper 

 • At bevidstgøre
 • At ændre uhensigtsmæssige vaner
 • At skabe håb og tro på at forandring er mulig
 • At motivere til ejerskab
 • At finde frem til det enkelte menneskes kernekompetencer
 • At imødekomme modstand og finde ressourcer i den
 • At lære at udøve de nye færdigheder

 

Værktøjskassen

unisans' værktøjskasse skal huskes, opleves og genkendes på en måde der hjælper vores kunder med at forbedre virksomhedskulturen markant. Vi gør os derfor meget umage i udvælgelsen af designredskaber. Her er et lille udpluk:

 • Styrkeprofiler og metoder
 • Anerkendende og værdsættende modeller
 • Værdikædeprocesser
 • Konfliktløsnings metoder
 • Salgs og branding metoder
 • Effektivitets – og styringsværktøjer
 • Psykologiske metoder
 • Systemiske og lærende metoder
 • Strategiske værktøjer

Alle konsulenterne er certificerede i brugen af indtil flere værktøjer.

Alt efter jeres behov, startes alle kulturprocesser med et eller flere profilværktøjer, som på en enkelt måde, sikrer succesfuld opstart på en positiv, fremadrettet og langvarig forandring i jeres organisation.

model

 

model

 

model

 

model

 

Mere om vores samarbejdspartnere:
Vi samarbejder med nogle af de mest anerkendte og respekterede, internationale og nationale leverandører indenfor organisatorisk og menneskelig udvikling.

Insights er en global konsulentvirksomhed, der leverer anerkendende og effektiviserende lærings- og udviklingsløsninger. Insights Danmark servicerer kunder som DONG, Aarhus Universitet, DR, POST, Microsoft m.fl. på basis af værdsættende profilværktøjer. 

unisans og Insights samarbejder indenfor 5 ekspertområder. I unisans anvender vi en bred vifte af Insights styrkebaserede profilværktøjer som du kan læse om på de efterfølgende sider.
 

keyboard_arrow_up